Základní škola a mateřská škola Ptení


Hygienická opatření

Dodržování zásad osobní a respirační hygieny

 1. Při vstupu do školy si každý vydezinfikuje ruce.
 2. Žáci se zdržují ve svých šatnách co nejkratší dobu.
 3. Ráno po vstupu do třídy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 4. Na osoušení rukou využíváme osoušečů, jednorázových ručníků, případně osobních textilních ručníků.
 5. Je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 6. Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen na nejnutnější případy.
 7. Aktivity, při kterých dochází ke koncentraci vyššího počtu lidí (Dýňobraní, Vánoční besídka) jsou zrušeny. Akce připravované na jarní měsíce (Čarodějnice, divadelní představení PĎĎ ), se budou konat v závislosti na aktuální epidemiologické situaci.
 8. V případě konkrétních mimořádných situacích spojených s onemocněním covid-19 budeme postupovat podle pokynů KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví.


HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU

 1. U vstupu do budovy školy, v každé učebně, v jídelně, oddělení ŠD, hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 2. V co nejkratším čase po příchodu do třídy si umyjeme ruce teplou vodou a mýdlem.
 3. Učebny a ostatní využívané prostory školy často a intenzivně větráme. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
 4. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – osoušeči rukou, ručníky na jedno použití, případně lze používat také osobní textilní ručníky.
 5. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 6. Průběžně větráme šatní prostory, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.
 7. Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
 8. Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají denně.
 9. Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí ( kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).
 10. Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 11. Věci, které se ve škole perou – polštářky a lůžkoviny ve školní družině, utěrky z kuchyňky, hadry na úklid, se perou při teplotách nad 60°C

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

 1. Okamžitě zajistíme oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních  a zajistíme pro něj dohled zaměstnance školy.
 2. Při zjištění příznaků infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů,průjem, ztráta chuti a čichu apod.), volíme tento postup:
 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – tuto skutečnost oznámíme zákonnému zástupci neprodleně a informujeme ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění žáka do předem připravené samostatné místnosti a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
   

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 
V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.
 
Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (má potvrzení od ošetřujícího lékaře).

ZŠ a MŠ Ptení | Copyright 2021 | Vytvořeno tvorime-weby.cz | Administrace